Privacy Policy

United Works hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy laten wij u weten wat we met uw gegevens doen. Het gaat tenslotte over uw privacy en daar mag wat ons betreft geen onduidelijkheid over ontstaan.

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Daarom gaan we uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De manier waarop United Works om gaat met uw persoonlijke gegevens, is geheel volgens de Europese wet. Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Open en eerlijk zijn over de gegevens die we van u verzamelen;
 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als United Works zijn wij natuurlijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. We verzamelen uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer (ook wel: NAW-gegevens).

Verstrekking aan derden

In een aantal gevallen verstrekken we (waar nodig) uw gegevens aan derden. Dit alleen wanneer dit noodzakelijk is voor uitvoering van bepaalde doeleinden.

Zo maken wij gebruik van externe partijen voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben de volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens United Works van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al ons systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

Wij attenderen u graag op de rechten die u als betrokkenen heeft. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan de vernoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Zie onderstaande contactgegevens. Tevens kunt u contact met ons op nemen voor overige vragen en/of opmerkingen over ons privacy beleid.

Contactgegevens

United Works B.V.
Nylonstraat 7
8281 JX Genemuiden
Info@unitedworks.com


Indien gewenst kunt u dit Privacy statement downloaden,
klik hiervoor op deze link.